Uitslag dressuur en springen paarden – Zondag 1 juli 2018UitslagenLijst gemaakt op: 02-07-2018 00:34:39


BAAN 1 – Zondag 01-07-2018 B dressuur – 1e proef

Ring 1
Datum: 01-07-2018
Aanvang: 10:00

B/P, proef 5 (22 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging ptn.
1 Janneke Folkertsma Beitske Fan ‘e Oasterein 10 Jisse 433 B 5 Gaasterland, RV HSV 215,5
2 Petra Kiestra Sybrich fan Jonkershûzen 5 Fabe 348 B 5 Boarnruters, RV. 198,5
3 Tessa Dijkstra Rodiela del Tavollo 11 Vader Onbekend B 5 Hanzeruiters, RV. 198
4 Kim Van Eijl Forsyte Saga 9 Ferrango B 5 Hjouwer (HSV), RV. De 193
5 Symona Wildschut Lobke Wikje M. 15 Tsjerk B 5 Gaasterland, RV HSV 191
6 Jacobien Postma Evita 9 Morocco Field Marshall B 5 Hanzeruiters, RV. 189
 
7 Linde Drost NN     B 5 Surventoruiters 187
8 Erica Brandes Gitta     B 5   186
9 Stephanie de Boer Storm 8 Voltaire 356 B 5 Water-poorters, RV. 185,5
10 Geertrude De Jager – Cnossen Hynstefreon’s Sandra 5 Olrik 383 B 5 Gaasterland, RV HSV 182
11 Famke Diekstra Virago Di Valencia 16 Stravinsky B 5 Tally-ho, RV. 182
12 Wietske Huitema Vevonia 16 Haarlem B 5 Morraruters (HSF), RV. 180,5
13 Yneke van Dillen – van Kalsbeek Dynou Fan ‘e Beijemastate 9 Ulke 338 B 5 Hanzeruiters, RV. 180
14 Yvonne Boonstra Uilkje B.L 4 Tsjalle 454 B 5 Hanzeruiters, RV. 180
15 Berber De Wit Jarno Z 4 Lexicon B 5 Morraruters (HSF), RV. 178,5
  Anke Noordmans Fimke 9 Harmen 424 B 5 Welleruters (HSF), RV. 178,5
17 Johannes Walinga Jidse B. 15 Thede B 5 Hanzeruiters, RV. 178
18 Alma Stuut Karel Fan Sathe De Hoek 15 Riemer B 5 Hanzeruiters, RV. 177,5
19 Boudianne Terluin Guampla 7 Whistler B 5 Hanzeruiters, RV. 171,5
20 Samantha Looijenga Fury 4 Vader Onbekend B 5 Stoeterij Horsea 168
21 Femke Nauta Iris van de Marne 8 Norbert 444 B 5 Hanzeruiters, RV. 158
22 Amarens De Vries Bolena Ventura 12 Reino B 5 Oorsprong, RV. 155
x Klaasje Keizer Hester S 16 Mintse 384 B 5 Tally-ho, RV. NG

Terug naar de topBAAN 2 – Zondag 01-07-2018 B dressuur – 2e proef

Ring 2
Datum: 01-07-2018
Aanvang: 10:10

B/P, proef 6 (22 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging ptn.
1 Janneke Folkertsma Beitske Fan ‘e Oasterein 10 Jisse 433 B 6 Gaasterland, RV HSV 199,5
2 Petra Kiestra Sybrich fan Jonkershûzen 5 Fabe 348 B 6 Boarnruters, RV. 195
3 Symona Wildschut Lobke Wikje M. 15 Tsjerk B 6 Gaasterland, RV HSV 192
4 Erica Brandes Gitta     B 6   189,5
5 Kim Van Eijl Forsyte Saga 9 Ferrango B 6 Hjouwer (HSV), RV. De 189
6 Jacobien Postma Evita 9 Morocco Field Marshall B 6 Hanzeruiters, RV. 187,5
 
7 Tessa Dijkstra Rodiela del Tavollo 11 Vader Onbekend B 6 Hanzeruiters, RV. 187,5
8 Geertrude De Jager – Cnossen Hynstefreon’s Sandra 5 Olrik 383 B 6 Gaasterland, RV HSV 186
9 Famke Diekstra Virago Di Valencia 16 Stravinsky B 6 Tally-ho, RV. 185
10 Yneke van Dillen – van Kalsbeek Dynou Fan ‘e Beijemastate 9 Ulke 338 B 6 Hanzeruiters, RV. 180,5
11 Linde Drost NN     B 6 Surventoruiters 179
  Amarens De Vries Bolena Ventura 12 Reino B 6 Oorsprong, RV. 179
13 Wietske Huitema Vevonia 16 Haarlem B 6 Morraruters (HSF), RV. 178,5
14 Stephanie de Boer Storm 8 Voltaire 356 B 6 Water-poorters, RV. 177
15 Johannes Walinga Jidse B. 15 Thede B 6 Hanzeruiters, RV. 176,5
16 Samantha Looijenga Fury 4 Vader Onbekend B 6 Stoeterij Horsea 176
17 Alma Stuut Karel Fan Sathe De Hoek 15 Riemer B 6 Hanzeruiters, RV. 175,5
18 Berber De Wit Jarno Z 4 Lexicon B 6 Morraruters (HSF), RV. 173,5
19 Anke Noordmans Fimke 9 Harmen 424 B 6 Welleruters (HSF), RV. 173
20 Boudianne Terluin Guampla 7 Whistler B 6 Hanzeruiters, RV. 170
21 Yvonne Boonstra Uilkje B.L 4 Tsjalle 454 B 6 Hanzeruiters, RV. 169,5
22 Femke Nauta Iris van de Marne 8 Norbert 444 B 6 Hanzeruiters, RV. 155,5
x Klaasje Keizer Hester S 16 Mintse 384 B 6 Tally-ho, RV. NG

Terug naar de topBAAN 3 – Zondag 01-07-2018 L1 dressuur – 1e proef

Ring 3
Datum: 01-07-2018
Aanvang: 10:00

L1/P, proef 9 (29 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging ptn.
1 Famke Lootsma Finishing Touch     L1 9 Hanzeruiters, PC. De 209
2 Willemke V.d. Bij Tetse Fan Bloemhof 4 Tsjalle 454 L1 9 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 204,5
3 Iris Vinkx Iran Princess 5 Apache L1 9 Gaasterland, RV HSV 204
4 Krista Sijtsma Inaminka 5 Apache L1 9 Hanzeruiters, RV. 200,5
5 Marianne Waanders Icarus 5 Kimberley L1 9 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 198,5
6 Hannah Bokma Marije Fan Hylpen 6 Norbert 444 L1 9 Kwintoruiters, RV. 198
7 Ludo Van der Weide Lenthe Rs van Top en Twel     L1 9 Haskelan, RV. 197,5
8 Pietie Van den Berg Sil v.d. Wijzend 5 Norbert 444 L1 9 Hanzeruiters, RV. 196
 
9 Klaske Jonkman Rikst 5 Alke 468 L1 9 Morraruters (HSF), RV. 195
10 Martine Folkertsma Nienke fan ’t Noardermar 6 Maurits 437 L1 9 Gaasterland, RV HSV 192,5
  Marije Ligthart Wiard fan de Fiifgeawei 11 Onne 376 L1 9 Tally-ho, RV. 192,5
12 Ilene Rudolphi Hunter 6 Tuschinski L1 9 Hjouwer (HSV), RV. De 192
13 Gerda Rekker Lynn Grey Belle 7 L1 9 Jelgersmaruiters, RV. 190,5
14 Jessica Hodel Heroe del voce 6 Voice L1 9 Stoeterij Horsea 190
15 Rinus Smit Famke 6 Norbert 444 L1 9 Tally-ho, RV. 188
16 Grietsje Van den Berg Hielkje 8 Rik 396 L1 9 Raerderhimrúters, RV. 186,5
17 Daniëlle Van der Veen Don Dero 10 Quintero L1 9 Tally-ho, RV. 186
18 Alisa De Jong Esther fan é Sjongedyk     L1 9 Eastermar, PC. 185
19 Tryntsje Leenstra Evander 9 Zuidenwind L1 9 Gaasterland, RV HSV 184,5
  Elske Breeuwsma Titia fan Tsjerkgaast 4 Bartele 472 L1 9 Hanzeruiters, RV. 184,5
21 Nicole Bangma – Wijnsma Gryphon 7 Decor Delatio L1 9 Linderuiters, RV. 183
22 Elske Hofstee – Hulzinga Sigrid K. 5 Stendert 447 L1 9 Donia’s, RV. 181
23 Elly de Jong Marije Fan It Strân 6 Eibert 419 L1 9 Morraruters (HSF), RV. 180,5
24 Janneke Algra Lutske 7 Vader Onbekend L1 9 Donia’s, RV. 180
25 Getty Dotinga Geeske G 8 Wobke 403 L1 9 Water-poorters, RV. 177,5
26 Anouk van Bekkum Margarita 14 Leffert 306 L1 9 Hanzeruiters, RV. 170,5
27 Janet Hoekstra Nirma 6 Wimer 461 L1 9 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 170
28 Japke Haytema Oeds fan ‘e Bûtenskar 6 Jerke 434 L1 9 Morraruters (HSF), RV. 168
29 Cobie Bruinsma Metsjen 6 Dries 421 L1 9 Boeyenkamp, Hippisch Centrum 164,5
x Aukje Veldman – Boomsma Wilma L. 11 Felle 422 L1 9 Gaasterland, RV HSV NG

Terug naar de topBAAN 4 – Zondag 01-07-2018 L1 dressuur – 2e proef

Ring 4
Datum: 01-07-2018
Aanvang: 10:10

L1/P, proef 10 (29 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging ptn.
1 Famke Lootsma Finishing Touch     L1 10 Hanzeruiters, PC. De 209
2 Hannah Bokma Marije Fan Hylpen 6 Norbert 444 L1 10 Kwintoruiters, RV. 201
3 Ilene Rudolphi Hunter 6 Tuschinski L1 10 Hjouwer (HSV), RV. De 198
4 Rinus Smit Famke 6 Norbert 444 L1 10 Tally-ho, RV. 197,5
5 Iris Vinkx Iran Princess 5 Apache L1 10 Gaasterland, RV HSV 197
6 Pietie Van den Berg Sil v.d. Wijzend 5 Norbert 444 L1 10 Hanzeruiters, RV. 196,5
7 Jessica Hodel Heroe del voce 6 Voice L1 10 Stoeterij Horsea 195,5
8 Elly de Jong Marije Fan It Strân 6 Eibert 419 L1 10 Morraruters (HSF), RV. 195
 
9 Tryntsje Leenstra Evander 9 Zuidenwind L1 10 Gaasterland, RV HSV 194,5
10 Gerda Rekker Lynn Grey Belle 7 L1 10 Jelgersmaruiters, RV. 194
11 Marianne Waanders Icarus 5 Kimberley L1 10 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 192,5
12 Krista Sijtsma Inaminka 5 Apache L1 10 Hanzeruiters, RV. 192
13 Marije Ligthart Wiard fan de Fiifgeawei 11 Onne 376 L1 10 Tally-ho, RV. 191,5
14 Daniëlle Van der Veen Don Dero 10 Quintero L1 10 Tally-ho, RV. 190
15 Ludo Van der Weide Lenthe Rs van Top en Twel     L1 10 Haskelan, RV. 189
16 Willemke V.d. Bij Tetse Fan Bloemhof 4 Tsjalle 454 L1 10 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 186,5
17 Getty Dotinga Geeske G 8 Wobke 403 L1 10 Water-poorters, RV. 185,5
18 Japke Haytema Oeds fan ‘e Bûtenskar 6 Jerke 434 L1 10 Morraruters (HSF), RV. 185,5
19 Klaske Jonkman Rikst 5 Alke 468 L1 10 Morraruters (HSF), RV. 185
20 Nicole Bangma – Wijnsma Gryphon 7 Decor Delatio L1 10 Linderuiters, RV. 184,5
21 Martine Folkertsma Nienke fan ’t Noardermar 6 Maurits 437 L1 10 Gaasterland, RV HSV 184,5
22 Elske Breeuwsma Titia fan Tsjerkgaast 4 Bartele 472 L1 10 Hanzeruiters, RV. 179
23 Anouk van Bekkum Margarita 14 Leffert 306 L1 10 Hanzeruiters, RV. 178,5
24 Alisa De Jong Esther fan é Sjongedyk     L1 10 Eastermar, PC. 177,5
25 Elske Hofstee – Hulzinga Sigrid K. 5 Stendert 447 L1 10 Donia’s, RV. 176,5
26 Grietsje Van den Berg Hielkje 8 Rik 396 L1 10 Raerderhimrúters, RV. 176
27 Janneke Algra Lutske 7 Vader Onbekend L1 10 Donia’s, RV. 173,5
28 Cobie Bruinsma Metsjen 6 Dries 421 L1 10 Boeyenkamp, Hippisch Centrum 166,5
29 Janet Hoekstra Nirma 6 Wimer 461 L1 10 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 166
x Aukje Veldman – Boomsma Wilma L. 11 Felle 422 L1 10 Gaasterland, RV HSV NG

Terug naar de topBAAN 5 – Zondag 01-07-2018 L2 dressuur – 1e proef

Ring 5
Datum: 01-07-2018
Aanvang: 10:10

L2/P, proef 13 (27 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging ptn.
1 Willemke V.d. Bij Sill Fan Bloemhof 5 Thorben 466 L2 13 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 206,5
2 Kenna Bakker Tjalda 4 Wybren 464 L2 13 Morraruters (HSF), RV. 196,5
3 Thea Dijkstra Tjalie van Irnsum     L2 13 Raerderhimrúters, RV. 192,5
4 Alicia Walinga Westpoint Hz 15 Lupicor L2 13 Tally-ho, RV. 191
5 Amerins De Leeuw Guess 7 Armani L2 13 Tjongerruiters, RV. 188,5
6 Linda Jorna Jelske Fan Stal ‘ T Venboer 7 Beart 411 L2 13 Jelgersmaruiters, RV. 187,5
7 Iris Bosma Ivino JB 5 Davino V.O.D. L2 13 Halsbanruters, RV. 187
  Lisa Baarda I am Princess 5 Quasar de Charry L2 13 Hanzeruiters, RV. 187
  Froukje Van der Schaaf Rika v.d. Toarnwerterleane 5 Hinne 427 L2 13 Oorsprong, RV. 187
 
10 Romee De Jager Caprice 11 French Kiss L2 13 Leeuwarden, RV. 186,5
11 Jelske Groen Be Fair 11 L2 13 Molenruiters, RV. 186
12 Pietie Van den Berg Pietie fan Wolsum 5 Tsjalle 454 L2 13 Hanzeruiters, RV. 185
13 Maria Douma – De Boer Limkje fan de Skou 7 Gjalt 426 L2 13 Lyts Bigjin, RV. 184
14 Renate Van der Werf Gamble 7 Uphill L2 13 Oorsprong, RV. 182,5
  Iris Seefat Nanke Trude A. 6 Dries 421 L2 13 Oorsprong, RV. 182,5
16 Lia Kuperus Lieuwe Fan De Amblahoeve 7 Uldrik 457 L2 13 Tjongerruiters, RV. 182
17 Lisanne Veldman Freya 16 Farewell I L2 13 Hanzeruiters, RV. 181
18 Pauline De Jong Semke Fan Wiardastate 5 Beart 411 L2 13 Skarruters Hemrik e.o., RV. 180
19 Marrit Van der Valk Gentlerose van de stokhorst 7 Oscar L2 13 Donia’s, RV. 178,5
20 Sarah Koning Stal Okkema’s Jouke 7 Monte 378 L2 13 Kwintoruiters, RV. 177
21 Ytsje Reitsma Nieske Fan It Hiem 14 Beart 411 L2 13 Waardruiters, RV. 175
22 Martha Boekema Gerdina fan Warkum 8 Tjalf 433 L2 13 Morraruters (HSF), RV. 174,5
23 Stephanie Van Delft Janneke van de Meikade 7 Uldrik 457 L2 13 Hanzeruiters, RV. 173
24 Sanna Van der Heide Dayona 10 Westpoint L2 13 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 173
25 Martina Ketelaar Lia Fan Beabuorren 15 Wobke 403 L2 13 Hanzeruiters, RV. 172
26 Berber Woudstra Jurre fan Veldzicht 7 Uldrik 457 L2 13 Sibma, Stal 169
27 Baukje Leijendekker Sjoukje 5 Thorben 466 L2 13 Hanzeruiters, RV. 168
x Desiree Welles Haliana v.o.d. 6 Lord Leatherdale L2 13 Ruterwille, RV. NG

Terug naar de topBAAN 6 – Zondag 01-07-2018 L2 dressuur – 2e proef

Ring 6
Datum: 01-07-2018
Aanvang: 10:10

L2/P, proef 14 (27 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging ptn.
1 Willemke V.d. Bij Sill Fan Bloemhof 5 Thorben 466 L2 14 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 207,5
2 Thea Dijkstra Tjalie van Irnsum     L2 14 Raerderhimrúters, RV. 202,5
3 Amerins De Leeuw Guess 7 Armani L2 14 Tjongerruiters, RV. 191
4 Kenna Bakker Tjalda 4 Wybren 464 L2 14 Morraruters (HSF), RV. 190
5 Linda Jorna Jelske Fan Stal ‘ T Venboer 7 Beart 411 L2 14 Jelgersmaruiters, RV. 189
6 Renate Van der Werf Gamble 7 Uphill L2 14 Oorsprong, RV. 187,5
7 Alicia Walinga Westpoint Hz 15 Lupicor L2 14 Tally-ho, RV. 187
 
8 Maria Douma – De Boer Limkje fan de Skou 7 Gjalt 426 L2 14 Lyts Bigjin, RV. 186,5
9 Pietie Van den Berg Pietie fan Wolsum 5 Tsjalle 454 L2 14 Hanzeruiters, RV. 186,5
10 Stephanie Van Delft Janneke van de Meikade 7 Uldrik 457 L2 14 Hanzeruiters, RV. 186
11 Lia Kuperus Lieuwe Fan De Amblahoeve 7 Uldrik 457 L2 14 Tjongerruiters, RV. 185,5
12 Jelske Groen Be Fair 11 L2 14 Molenruiters, RV. 185,5
  Martha Boekema Gerdina fan Warkum 8 Tjalf 433 L2 14 Morraruters (HSF), RV. 185,5
14 Sarah Koning Stal Okkema’s Jouke 7 Monte 378 L2 14 Kwintoruiters, RV. 185
15 Romee De Jager Caprice 11 French Kiss L2 14 Leeuwarden, RV. 184
  Ytsje Reitsma Nieske Fan It Hiem 14 Beart 411 L2 14 Waardruiters, RV. 184
17 Froukje Van der Schaaf Rika v.d. Toarnwerterleane 5 Hinne 427 L2 14 Oorsprong, RV. 181,5
18 Iris Seefat Nanke Trude A. 6 Dries 421 L2 14 Oorsprong, RV. 181
19 Martina Ketelaar Lia Fan Beabuorren 15 Wobke 403 L2 14 Hanzeruiters, RV. 178,5
20 Berber Woudstra Jurre fan Veldzicht 7 Uldrik 457 L2 14 Sibma, Stal 178,5
21 Pauline De Jong Semke Fan Wiardastate 5 Beart 411 L2 14 Skarruters Hemrik e.o., RV. 176,5
22 Iris Bosma Ivino JB 5 Davino V.O.D. L2 14 Halsbanruters, RV. 176
23 Lisanne Veldman Freya 16 Farewell I L2 14 Hanzeruiters, RV. 173
24 Marrit Van der Valk Gentlerose van de stokhorst 7 Oscar L2 14 Donia’s, RV. 172
25 Sanna Van der Heide Dayona 10 Westpoint L2 14 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 167,5
x Baukje Leijendekker Sjoukje 5 Thorben 466 L2 14 Hanzeruiters, RV. Vrijw
  Desiree Welles Haliana v.o.d. 6 Lord Leatherdale L2 14 Ruterwille, RV. NG
  Lisa Baarda (HC) I am Princess 5 Quasar de Charry L2 14 Hanzeruiters, RV. 180

Terug naar de topBAAN 7 – Zondag 01-07-2018 M1 + M2 dressuur – 1e proef

Ring 7
Datum: 01-07-2018
Aanvang: 10:00

M1/P, proef 17 (18 combinaties gestart en nog 1 te gaan)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging ptn.
1 Sabien Mollema Hitched 6 Didando M1 17 Waardruiters, RV. 202,5
2 Maaike Kuipers Grassetta Bella 7 Armani M1 17 Hanzeruiters, RV. 199,5
3 Iety Sybesma – De Vries Humphrey 6 Apache M1 17 Oorsprong, RV. 198
4 Yvonne Bouma Elegant 9 Cincinetti M1 17 Morraruters (HSF), RV. 196
5 Suzanne Witteveen Eduard Fan Beabuorren 9 Andries 415 M1 17 Hanzeruiters, RV. 190,5
 
6 Ellen Edelenbos – Venekamp Ester V. 9 Tsjabring 429 M1 17 Hanzeruiters, RV. 183,5
7 Iris De Jong Engine 9 L’esprit M1 17 Hanzeruiters, RV. 183,5
8 Dirkje Oostenveld Martha fan d’ald Loop 6 Wylster 463 M1 17 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 182
9 Rianne Kooistra Igorette M 5 Davino V.O.D. M1 17 Brocope (PS), RV. 180
10 Selina Damsma Cheyenne 11 Tygo M1 17 It Bytling, RV. 179,5
11 Daniëlle Koster Elcara 9 Krack C M1 17 Raerderhimrúters, RV. 179
12 Esmée Hoogeveen Hedwich Fan De Greidpleats 8 Wobke 403 M1 17 Stoeterij Horsea 178,5
13 Pietsje Oenema – Boschma Efedro Nadales     M1 17 Gaasterland, RV HSV 175
14 Brigitte Jager Zidane 14 Redford M1 17 It Bytling, RV. 174,5
15 Nikita Gerlofsma Bella Roza 12 Remiro H.m. M1 17 Raerderhimrúters, RV. 172
16 Stien Van der Wal Hailey 6 Kimberley M1 17 Pikmarruters (HSF), RV. 171
17 Femke Punter Jaspher van het Drieshof 12 Moes M1 17 Welleruters (HSF), RV. 170,5
18 Stephanie Van Delft Elandro 9 Douglas M1 17 Hanzeruiters, RV. 167
x Lydia Van Emmen Hero Penotti 6 HAICO M1 17 Halsbanruters, RV.  

M2/P, proef 21 (11 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging ptn.
1 Karolien Nefkens Horsea’s Ipache 5 Apache M2 21 Stoeterij Horsea 196
2 Catharina Kuipers Grace 7 Chandini H.b. M2 21 Hanzeruiters, RV. 187,5
3 Anneloes Verstraaten Zidane Dbi 14 Flemmingh M2 21 Lyts Bigjin, RV. 184
 
4 Lysanne Wielsma Waterloo 15 Rousseau M2 21 Halsbanruters, RV. 178
5 Simone Dijkstra Gizmo V 7 Oscar M2 21 Hanzeruiters, RV. 177
  Amber Hoogeveen Up To Date’s Nina 6 Anders 451 M2 21 Stoeterij Horsea 177
7 Klaske De Jong Ephyra 9 Negro M2 21 Gaasterland, RV HSV 175,5
8 Tiny Bouma Vienna Le Sursant 16 M2 21 Hanzeruiters, RV. 172
9 Manon Jansen Enora 9 Lagaro M2 21 Stoeterij Horsea 171
10 Jetsche Vaartjes Simme 13 Wopke Van Hoeve Jacolie M2 21 Morraruters (HSF), RV. 166
11 Simone Frieswijk Lotus 13 Lareina Z M2 21 Skansruters, RV. 158
x Oktjen Dijkstra Twirre S. J. 12 Mintse 384 M2 21 Hanzeruiters, RV. NG

Terug naar de topBAAN 8 – Zondag 01-07-2018 M1 + M2 dressuur – 2e proef

Ring 8
Datum: 01-07-2018
Aanvang: 10:10

M1/P, proef 18 (18 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging ptn.
1 Sabien Mollema Hitched 6 Didando M1 18 Waardruiters, RV. 211,5
2 Iety Sybesma – De Vries Humphrey 6 Apache M1 18 Oorsprong, RV. 196,5
3 Maaike Kuipers Grassetta Bella 7 Armani M1 18 Hanzeruiters, RV. 191
4 Dirkje Oostenveld Martha fan d’ald Loop 6 Wylster 463 M1 18 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 188,5
5 Rianne Kooistra Igorette M 5 Davino V.O.D. M1 18 Brocope (PS), RV. 181,5
 
6 Iris De Jong Engine 9 L’esprit M1 18 Hanzeruiters, RV. 179,5
7 Suzanne Witteveen Eduard Fan Beabuorren 9 Andries 415 M1 18 Hanzeruiters, RV. 179
8 Pietsje Oenema – Boschma Efedro Nadales     M1 18 Gaasterland, RV HSV 178,5
9 Stephanie Van Delft Elandro 9 Douglas M1 18 Hanzeruiters, RV. 178,5
10 Yvonne Bouma Elegant 9 Cincinetti M1 18 Morraruters (HSF), RV. 177
11 Esmée Hoogeveen Hedwich Fan De Greidpleats 8 Wobke 403 M1 18 Stoeterij Horsea 173
12 Ellen Edelenbos – Venekamp Ester V. 9 Tsjabring 429 M1 18 Hanzeruiters, RV. 172,5
13 Brigitte Jager Zidane 14 Redford M1 18 It Bytling, RV. 171
14 Femke Punter Jaspher van het Drieshof 12 Moes M1 18 Welleruters (HSF), RV. 168,5
15 Selina Damsma Cheyenne 11 Tygo M1 18 It Bytling, RV. 168
16 Daniëlle Koster Elcara 9 Krack C M1 18 Raerderhimrúters, RV. 167
17 Stien Van der Wal Hailey 6 Kimberley M1 18 Pikmarruters (HSF), RV. 163
18 Nikita Gerlofsma Bella Roza 12 Remiro H.m. M1 18 Raerderhimrúters, RV. 159,5
x Lydia Van Emmen Hero Penotti 6 HAICO M1 18 Halsbanruters, RV. NG

M2/P, proef 22 (11 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging ptn.
1 Karolien Nefkens Horsea’s Ipache 5 Apache M2 22 Stoeterij Horsea 206
2 Catharina Kuipers Grace 7 Chandini H.b. M2 22 Hanzeruiters, RV. 197
3 Anneloes Verstraaten Zidane Dbi 14 Flemmingh M2 22 Lyts Bigjin, RV. 190,5
 
4 Simone Dijkstra Gizmo V 7 Oscar M2 22 Hanzeruiters, RV. 181
5 Amber Hoogeveen Up To Date’s Nina 6 Anders 451 M2 22 Stoeterij Horsea 176,5
6 Tiny Bouma Vienna Le Sursant 16 M2 22 Hanzeruiters, RV. 174
7 Manon Jansen Enora 9 Lagaro M2 22 Stoeterij Horsea 170,5
8 Simone Frieswijk Lotus 13 Lareina Z M2 22 Skansruters, RV. 168,5
  Lysanne Wielsma Waterloo 15 Rousseau M2 22 Halsbanruters, RV. 168,5
10 Klaske De Jong Ephyra 9 Negro M2 22 Gaasterland, RV HSV 161,5
11 Jetsche Vaartjes Simme 13 Wopke Van Hoeve Jacolie M2 22 Morraruters (HSF), RV. 155
x Oktjen Dijkstra Twirre S. J. 12 Mintse 384 M2 22 Hanzeruiters, RV. NG

Terug naar de topBAAN 9 – Zondag 01-07-2018 Z1 + Z2 + ZZL dressuur – 1e proef

Ring 9
Datum: 01-07-2018
Aanvang: 10:00

Z1/P, proef 25 (13 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging prc.
1 Marsja Dijkman Jurre 495 7 Maurits 437 Z1 25 Molenruiters, RV. 65,882
2 Maureen Milius Tricky Lady 18 Farrington Z1 25 Linderuiters, RV. 64,265
3 Jeanine Krol Freddy 8 Lord Leatherdale Z1 25 Molenruiters, RV. 60,588
 
4 Petra Sijtsma – Visser Charisma 11 Johnson Z1 25 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 60,000
5 Froukje Kroondijk Grande dame n 7 Bodinus Z1 25 Gaasterland, RV HSV 59,559
6 Mariska Vriesema – Bergstra Brant 10 Ielke 382 Z1 25 Welleruters (HSF), RV. 59,118
7 Amber Meeuwisssen Ursus 17 Kigali Z1 25 Skansruters, RV. 57,941
8 Fokje Jonkman Eduardo 9 Florencio Z1 25 Morraruters (HSF), RV. 57,353
9 Esther De Schiffart Emmelie 9 Westpoint Z1 25 Raerderhimrúters, RV. 57,206
10 Anita Chardon Stal Chardon’s Geert 8 Gjalt 426 Z1 25 Poptaruters, RV. 57,206
11 Margriet Van der Werf Enjoy B. 9 Carembar De Muze Z1 25 Hanzeruiters, RV. 57,059
12 Moniek Bokma Yente 11 Monte 378 Z1 25 Welleruters (HSF), RV. 52,500
x Debra Wilcox flynn sternstunde 8 Z1 25 Welleruters (HSF), RV. NG
  Andrea Van der Meer Bentley 12 Jazz Z1 25 Gaasterland, RV HSV NG
  Iris De Haan (HC) Donar 10 Discovery Z1 25 Marruters, RV. De 56,176

Z2/P-ZZL/P, proef 29/33 (17 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging prc.
1 Tim Kruyt Canieta B 11 Westpoint Z2 29 Molenruiters, RV. 66,176
2 Benjamin Bakker Haribo 6 Didando Z2 29 Haskelan, RV. 65,000
3 Pietrick De Boer Bellerite B 12 Dream Of Glory ZZL 33 Haskelan, RV. 63,286
4 Jolanda De Vries Fly me to the moon 8 Bordeaux Z2 29 Welleruters (HSF), RV. 62,941
5 Martha Boekema Voodoo 16 Welt Hit II ZZL 33 Morraruters (HSF), RV. 62,857
 
6 Janneke Olivier – Bergsma Flores 8 Spielberg Z2 29 Molenruiters, RV. 62,794
7 Frouwkje Lyklema Filamon 8 Sandreo Z2 29 Gaasterland, RV HSV 61,618
8 Sietske Brouwer Izaak Fan De Klaster 8 Tjalf 433 Z2 29 Hjouwer (HSV), RV. De 60,882
9 Anita Chardon Stal Chardon’s Ferdinant 9 Jisse 433 Z2 29 Poptaruters, RV. 60,147
10 Joukje Hak Lord Hof 7 Wobke 403 ZZL 33 Gaasterland, RV HSV 59,857
11 Celine Elzenaar Zoretta 14 Karandasj ZZL 33 Brocope (PS), RV. 59,714
12 Anna-rikst Heeringa Flo-Yo 8 Special D Z2 29 Raerderhimrúters, RV. 59,706
13 Pauline Wielsma Mindert V.d. Terpen 14 Rindert 406 ZZL 33 Welleruters (HSF), RV. 58,714
14 Rianne Kooistra Goodluck 7 United Z2 29 Brocope (PS), RV. 56,471
15 Nadia Den Hollander Varna 16 Athletico Z2 29 Waardruiters, RV. 56,029
16 Gerbrig Bosma Goya-Odette B 7 Belissimo M Z2 29 Water-poorters, RV. 55,588
x Lotte Nefkens Frivoli     Z2 29 Stoeterij Horsea Vrijw

Terug naar de topBAAN 10 – Zondag 01-07-2018 Z1 + Z2 + ZZL dressuur – 2e proef

Ring 10
Datum: 01-07-2018
Aanvang: 10:10

Z1/P, proef 26 (13 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging prc.
1 Marsja Dijkman Jurre 495 7 Maurits 437 Z1 26 Molenruiters, RV. 65,882
2 Fokje Jonkman Eduardo 9 Florencio Z1 26 Morraruters (HSF), RV. 61,912
3 Marsja Dijkman Sir Castle MD 8 Sir Rubin Z1 26 Molenruiters, RV. 60,588
 
4 Jeanine Krol Freddy 8 Lord Leatherdale Z1 26 Molenruiters, RV. 58,971
5 Mariska Vriesema – Bergstra Brant 10 Ielke 382 Z1 26 Welleruters (HSF), RV. 58,382
6 Amber Meeuwisssen Ursus 17 Kigali Z1 26 Skansruters, RV. 58,088
7 Petra Sijtsma – Visser Charisma 11 Johnson Z1 26 Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 58,088
8 Froukje Kroondijk Grande dame n 7 Bodinus Z1 26 Gaasterland, RV HSV 57,353
9 Esther De Schiffart Emmelie 9 Westpoint Z1 26 Raerderhimrúters, RV. 56,912
10 Maureen Milius Tricky Lady 18 Farrington Z1 26 Linderuiters, RV. 56,471
11 Margriet Van der Werf Enjoy B. 9 Carembar De Muze Z1 26 Hanzeruiters, RV. 56,324
12 Moniek Bokma Yente 11 Monte 378 Z1 26 Welleruters (HSF), RV. 52,500
x Debra Wilcox flynn sternstunde 8 Z1 26 Welleruters (HSF), RV. NG
  Andrea Van der Meer Bentley 12 Jazz Z1 26 Gaasterland, RV HSV NG
  Iris De Haan (HC) Donar 10 Discovery Z1 26 Marruters, RV. De 58,971

Z2/P-ZZL/P, proef 34/30 (18 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging prc.
1 Marsja Dijkman Alfvera Fan ‘e Beijemastate 10 Arjen 417 ZZL 34 Molenruiters, RV. 68,088
2 Jolanda De Vries Fly me to the moon 8 Bordeaux Z2 30 Welleruters (HSF), RV. 67,206
3 Tim Kruyt Canieta B 11 Westpoint Z2 30 Molenruiters, RV. 64,853
4 Marsja Dijkman Geke fan ‘e Beijemastate 8 Beart 411 Z2 30 Molenruiters, RV. 64,853
5 Yvonne Philipse Côte d’Or PH 11 Sandreo Z2 30 Halsbanruters, RV. 64,265
 
6 Benjamin Bakker Haribo 6 Didando Z2 30 Haskelan, RV. 63,824
7 Joukje Hak Lord Hof 7 Wobke 403 ZZL 34 Gaasterland, RV HSV 62,857
8 Pietrick De Boer Bellerite B 12 Dream Of Glory ZZL 34 Haskelan, RV. 62,647
9 Janneke Olivier – Bergsma Flores 8 Spielberg Z2 30 Molenruiters, RV. 62,206
10 Anna-rikst Heeringa Flo-Yo 8 Special D Z2 30 Raerderhimrúters, RV. 61,618
11 Frouwkje Lyklema Filamon 8 Sandreo Z2 30 Gaasterland, RV HSV 60,882
12 Gerbrig Bosma Goya-Odette B 7 Belissimo M Z2 30 Water-poorters, RV. 60,735
13 Pauline Wielsma Mindert V.d. Terpen 14 Rindert 406 ZZL 34 Welleruters (HSF), RV. 60,000
14 Sietske Brouwer Izaak Fan De Klaster 8 Tjalf 433 Z2 30 Hjouwer (HSV), RV. De 59,706
15 Martha Boekema Voodoo 16 Welt Hit II ZZL 34 Morraruters (HSF), RV. 59,143
16 Lotte Nefkens Frivoli     Z2 30 Stoeterij Horsea 59,118
17 Celine Elzenaar Zoretta 14 Karandasj ZZL 34 Brocope (PS), RV. 57,647
18 Nadia Den Hollander Varna 16 Athletico Z2 30 Waardruiters, RV. 56,471

Terug naar de topZondag 01-07-2018 L-M-Z-ZZ springen

Datum: 01-07-2018
Aanvang: 09:00 (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang)

L/P, 1e parcours (18 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging sptn1 tijd1 sptn2 tijd2
1 Welmoed Lyklema Idilia de La Nancy 5 I´m Special De Muze L 1e Gaasterland, RV HSV 0   0 46,00
2 Maaike Smit Derma-Burgundy 10 Lupicor L 1e Tjongerruiters, RV. 0   0 47,68
3 Hans De Vries Lerado van het Gevahof 7 Eldorado van de Zeshoek L 1e It Bytling, RV. 0   0 49,28
4 Grietje Lyklema Ilista 5 Zambesi L 1e Gaasterland, RV HSV 0   0 52,76
5 Adriaan Van de Veer Hodena 6 Numero Uno L 1e Marruters, RV. De 0   4 46,39
 
6 Marcel Beukers Geraltha w 7 Ultimo L 1e Duinridders, RV. 0   4 49,83
7 Folkert Kelderman Hype-tarisme 6 Dakar VDL L 1e Trynwâlden, RV. 0   4 51,57
8 Christina Van der Tuin High flyer 6 Charisma L 1e Heideruters, RV. 0   6 56,67
9 Gerrit jan Olde agterhuis Big Obelix 9 Wizzerd L 1e Skansruters, RV. 0   8 49,31
10 Joke Bakker Hugten’s hurricane 6 Querly Elvis L 1e Heideruters, RV. 1 81,18    
11 Adham Al Gharib Francois 8 Diamant De Semilly L 1e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 4 59,89    
12 Marcel Beukers Ivafee 5 D. Amelusina R65 L 1e Duinridders, RV. 4 71,96    
13 Johannes Pijnacker Imagination 5 Inshallah De Muze L 1e Hoefijzer, RV. 4 80,19    
14 Sandra Wijbenga Figo 8 VDL Campbell L 1e It Bytling, RV. 5 82,12    
15 Nynke De Jong Crunch 7 Canstakko L 1e Haskelan, RV. 9 83,94    
x Adham Al Gharib Karthago De Cavron 8 Carabas v/d Wateringhoeve L 1e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. Uit2      
  Alies Pijnacker Thatcher Benji 12 Cantos L 1e Hoefijzer, RV. Uit2      
  Agnes Kramer Evidance Emaire 9 L 1e Haskelan, RV. Uit2      
  Tineke Hoekstra – Buijs Hurithmic Z 6 Utrillo Z L 1e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. NG      

L/P, 2e parcours (21 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging sptn1 tijd1 sptn2 tijd2
1 Marcel Beukers Ivafee 5 D. Amelusina R65 L 2e Duinridders, RV. 0 63,78    
2 Sandra Wijbenga Figo 8 VDL Campbell L 2e It Bytling, RV. 0 65,33    
3 Joke Bakker Hugten’s hurricane 6 Querly Elvis L 2e Heideruters, RV. 0 68,57    
4 Johannes Pijnacker Imagination 5 Inshallah De Muze L 2e Hoefijzer, RV. 0 68,80    
5 Christina Van der Tuin High flyer 6 Charisma L 2e Heideruters, RV. 0 71,76    
 
6 Grietje Lyklema Ilista 5 Zambesi L 2e Gaasterland, RV HSV 0 74,34    
7 Hildou Bootsma Fidurmie 8 Boss L 2e Hanzeruiters, RV. 0 75,17    
8 Adham Al Gharib Francois 8 Diamant De Semilly L 2e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 4 57,04    
9 Adriaan Van de Veer Hodena 6 Numero Uno L 2e Marruters, RV. De 4 58,76    
10 Welmoed Lyklema Idilia de La Nancy 5 I´m Special De Muze L 2e Gaasterland, RV HSV 4 61,88    
11 Marcel Beukers Geraltha w 7 Ultimo L 2e Duinridders, RV. 4 66,80    
12 Nynke De Jong Crunch 7 Canstakko L 2e Haskelan, RV. 4 69,8    
13 Folkert Kelderman Hype-tarisme 6 Dakar VDL L 2e Trynwâlden, RV. 4 70,88    
14 Hans De Vries Lerado van het Gevahof 7 Eldorado van de Zeshoek L 2e It Bytling, RV. 4 71,76    
15 Maaike Smit Derma-Burgundy 10 Lupicor L 2e Tjongerruiters, RV. 4 74,57    
16 Gerrit jan Olde agterhuis Big Obelix 9 Wizzerd L 2e Skansruters, RV. 8 69,23    
x Adham Al Gharib Karthago De Cavron 8 Carabas v/d Wateringhoeve L 2e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. Uit2      
  Alies Pijnacker Thatcher Benji 12 Cantos L 2e Hoefijzer, RV. Uit2      
  Agnes Kramer Evidance Emaire 9 L 2e Haskelan, RV. Uit12      
  Anneke De Boer (HC) Global niki 7 Bernini L 2e Marruters, RV. De 0 73,05    
  Elisabeth Jukema (HC) Highlight 6 Quasimodo Vd Molendreef L 2e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 0      

M/P, 1e parcours (17 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging sptn1 tijd1 sptn2 tijd2
1 Anneke De Boer Eclair 9 Dubai M 1e Marruters, RV. De 0   0 34,34
2 Thea Kooistra Festina 8 Quality Time M 1e Hanzeruiters, RV. 0   4 31,09
3 Rink-jan Dijkstra Higuaín 6 Grey Top M 1e Tjongerruiters, RV. 1 84,84    
4 Hans De Vries Goudmijn 7 Tsjakka M 1e It Bytling, RV. 2 86,16    
 
5 Joke Bakker Ella’s Choice 9 Zapatero VDL M 1e Heideruters, RV. 2 87,49    
6 Marcel Beukers ireleva 5 Baltic VDL M 1e Duinridders, RV. 5 81,22    
7 Hildou Bootsma Fidurmie 8 Boss M 1e Hanzeruiters, RV. 5 82,97    
8 Folkert Kelderman Havana 6 Inshallah De Muze M 1e Trynwâlden, RV. 6 85,72    
9 Anneke De Boer Global niki 7 Bernini M 1e Marruters, RV. De 8 79,34    
10 Stephanie Van Delft Elandro 9 Douglas M 1e Hanzeruiters, RV. 8 80,68    
11 Anna De Koning What a Star 8 What A Kashmir K M 1e Haskelan, RV. 14 101,06    
x Jildou Agricola Eksie- Perfeksie 9 Namelus R M 1e Hanzeruiters, RV. Uit11      
  Akkejant Wester Heraut 6 O’brien M 1e Leeuwarden, RV. Uit1      
  Elisabeth Jukema Quiluna T 7 Quaid M 1e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. Uit1      
  Daniëlle Van der Veen Don Dero 10 Quintero M 1e Tally-ho, RV. Uit1      
  Hans De Vries Fiero Z 7 Flipper D’elle M 1e It Bytling, RV. Vrijw      
  Tineke Hoekstra – Buijs Mr. Blue Eye 9 Carambole M 1e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. NG      
  Elisabeth Jukema (HC) Highlight 6 Quasimodo Vd Molendreef M 1e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 17 97,81    

M/P, 2e parcours (13 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging sptn1 tijd1 sptn2 tijd2
1 Joke Bakker Ella’s Choice 9 Zapatero VDL M 2e Heideruters, RV. 0 70,12    
2 Thea Kooistra Festina 8 Quality Time M 2e Hanzeruiters, RV. 0 72,25    
3 Folkert Kelderman Havana 6 Inshallah De Muze M 2e Trynwâlden, RV. 0 75,49    
4 Hans De Vries Goudmijn 7 Tsjakka M 2e It Bytling, RV. 1 81,38    
 
5 Jildou Agricola Eksie- Perfeksie 9 Namelus R M 2e Hanzeruiters, RV. 4 77,63    
6 Ineke Wiegersma Elleminka 9 Zapatero VDL M 2e Gaasterland, RV HSV 8 78,38    
7 Marcel Beukers ireleva 5 Baltic VDL M 2e Duinridders, RV. 12 78,03    
8 Anneke De Boer Eclair 9 Dubai M 2e Marruters, RV. De 13 82,10    
9 Akkejant Wester Heraut 6 O’brien M 2e Leeuwarden, RV. 15 90,29    
10 Anna De Koning What a Star 8 What A Kashmir K M 2e Haskelan, RV. 17 81,49    
x Daniëlle Van der Veen Don Dero 10 Quintero M 2e Tally-ho, RV. Uit1      
  Stephanie Van Delft Elandro 9 Douglas M 2e Hanzeruiters, RV. Vrijw      
  Elisabeth Jukema Quiluna T 7 Quaid M 2e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. Vrijw      
  Hans De Vries Fiero Z 7 Flipper D’elle M 2e It Bytling, RV. NG      

Z/P-ZZ/P, 1e parcours (9 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging sptn1 tijd1 sptn2 tijd2
1 Akkejant Wester Helena 6 Tygo Z 1e Leeuwarden, RV. 0   0 29,88
2 Martine Gramsbergen – Hoekstra Beat it GH 12 Quasimodo Z Z 1e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 0   0 30,73
3 Rink-jan Dijkstra Higuaín 6 Grey Top Z 1e Tjongerruiters, RV. 0   0 35,35
 
4 Hans De Vries Gamble 7 Corland Z 1e It Bytling, RV. 0   4 33,60
5 Folkert Kelderman Fred Flintstone 8 Carambole Z 1e Trynwâlden, RV. 0   4 41,96
6 Martine Gramsbergen – Hoekstra Zippit GH 14 Lupicor ZZ 1e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 4 79,34    
7 Ineke Wiegersma Elleminka 9 Zapatero VDL Z 1e Gaasterland, RV HSV 8 80,59    
8 Elisabeth Jukema Exclusief Canto`s 9 Cantos ZZ 1e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 16 81,16    
9 Dian Snoek Aristo 13 Contendro Z 1e Morraruters (HSF), RV. 28 93,54    
x Rink-jan Dijkstra Sanchez 10 Stakkato ZZ 1e Tjongerruiters, RV. NG      

Z/P-ZZ/P, 2e parcours (7 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging sptn1 tijd1 sptn2 tijd2
1 Martine Gramsbergen – Hoekstra Beat it GH 12 Quasimodo Z Z 2e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 0 68,24    
2 Folkert Kelderman Fred Flintstone 8 Carambole Z 2e Trynwâlden, RV. 0 69,71    
 
3 Martine Gramsbergen – Hoekstra Zippit GH 14 Lupicor ZZ 2e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 4 82,95    
4 Akkejant Wester Helena 6 Tygo Z 2e Leeuwarden, RV. 8 70,73    
5 Hans De Vries Gamble 7 Corland Z 2e It Bytling, RV. 12 72,87    
x Dian Snoek Aristo 13 Contendro Z 2e Morraruters (HSF), RV. Vrijw      
  Elisabeth Jukema Exclusief Canto`s 9 Cantos ZZ 2e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. Vrijw      

Terug naar de topZondag 01-07-2018 BB + B springen

Datum: 01-07-2018
Aanvang: 00:00 (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang)

B/P, 1e parcours (35 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging sptn1 stijl1
1 Rose-anne Woering Jalabert 4 Arezzo VDL B 1e Tjongerruiters, RV. 0 77,5
2 Lauren Hattin Renkum     B 1e   0 76,0
3 Anna De Koning Julio 4 Zirocco Blue B 1e Haskelan, RV. 0 75,0
4 Cilia Jonker Ivano Blue 5 Zirocco Blue B 1e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 0 73,0
5 Margriet Van der Werf Enjoy B. 9 Carembar De Muze B 1e Hanzeruiters, RV. 0 72,0
6 Tryntsje Lycklama à Nijeholt Zirahfee 14 Marlon B 1e Hanzeruiters, RV. 0 71,0
  Baukje Meijer Gamba girl 7 Lexicon B 1e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 0 71,0
8 Tina Van der Galiën Coaching April 13 Ovidius B 1e Molenruiters, RV. 0 69,0
 
9 Martine Hylkema Istersina 5 Numero Uno B 1e Hanzeruiters, RV. 0 68,5
10 Gini Van Dijk Ha-gea d 6 Bodinus B 1e Trynwâlden, RV. 0 66,5
11 Dieuwke Van der Veer Gucci 7 Whistler B 1e Welleruters (HSF), RV. 1 71,0
12 Wilja Brinkhoff Denver 10 Douglas B 1e Tjongerruiters, RV. 4 75,5
  Francine Elzinga Heechhiems Hersina VDM 6 VDL Sheraton B 1e Survento Ruters, RV. 4 75,5
14 Mindy Kijlstra Expedition 9 Singapore B 1e Leeuwarden, RV. 4 73,0
15 Peter De Vries Huba 6 Bubalu VDL B 1e Trynwâlden, RV. 4 71,0
16 Arjanne Brinkhoff Jamilda 4 Zavall Vdl B 1e Tjongerruiters, RV. 5 77,5
17 Ruben Halman Greenway 7 Bernini B 1e Tjongerruiters, RV. 5 70,0
18 Lieneke Yntema Favoriet 8 Amadeus B 1e Hjouwer (HSV), RV. De 7 64,0
19 Geertje De Groot Evolution 9 Whistler B 1e Trynwâlden, RV. 8 78,0
20 Eelke Vromans Dekema’s Dandelot 10 Mantovani B 1e Tjongerruiters, RV. 8 69,0
21 Ali Galema Dilaila 10 Westpoint B 1e Donia’s, RV. 8 66,5
22 Anne murk Okkema Eline 9 Veron B 1e Halsbanruters, RV. 9 57,5
23 Wietse Hoekstra Jolante   Zapatero B 1e Welleruters (HSF), RV. 12 68,5
24 Elise Velzen Held 6 Brugal VDL B 1e Hanzeruiters, RV. 18 72,5
25 Ruben Halman Joepie 4 Joop 111 B 1e Tjongerruiters, RV. 20 66,0
x Selina Damsma Cheyenne 11 Tygo B 1e It Bytling, RV. Uit2  
  Merle Hunink Jirra 4 Alexandro P B 1e Molenruiters, RV. Uit2  
  Marijke De Vries Kiri du Berghaff 7 Kiwi du Gibet B 1e Trynwâlden, RV. Uit11  
  Iris Vinkx Fela Z 9 Flipper D’elle B 1e Gaasterland, RV HSV Uit11  
  Tonia Reijers Bellameta 12 Sydney B 1e Hanzeruiters, RV. Uit11  
  Gerdina Van der Hout I’m The Boss 5 Montender B 1e Tjongerruiters, RV. NG  
  Gerdina Van der Hout Juminente 4 Etoulon B 1e Tjongerruiters, RV. NG  
  Lydia Van Emmen Hero Penotti 6 HAICO B 1e Halsbanruters, RV. NG  
  Folkert Kelderman (HC) Girando 7 Zirocco Blue B 1e Trynwâlden, RV. 0 60,0
  Age Flapper (HC) Seamus     B 1e Tjongerruiters, RV. 0 60,0
  Hieke Boersma (HC) Is Classe 5 Classe VDL B 1e Hjouwer (HSV), RV. De 5 60,0
  Folkert Kelderman (HC) Gerando 7 Zirocco Blue B 1e Trynwâlden, RV. 13 60,0
  Age Flapper (HC) Igor 5 Up To Date B 1e Tjongerruiters, RV. 22 60,0

B/P, 2e parcours (32 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging sptn1 stijl1
1 Geertje De Groot Evolution 9 Whistler B 2e Trynwâlden, RV. 0 80,0
2 Rose-anne Woering Jalabert 4 Arezzo VDL B 2e Tjongerruiters, RV. 0 77,5
3 Cilia Jonker Ivano Blue 5 Zirocco Blue B 2e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 0 75,5
4 Mindy Kijlstra Expedition 9 Singapore B 2e Leeuwarden, RV. 0 74,0
5 Wietse Hoekstra Jolante   Zapatero B 2e Welleruters (HSF), RV. 0 73,5
6 Martine Hylkema Istersina 5 Numero Uno B 2e Hanzeruiters, RV. 0 72,0
7 Iris Vinkx Fela Z 9 Flipper D’elle B 2e Gaasterland, RV HSV 0 71,5
 
8 Tina Van der Galiën Coaching April 13 Ovidius B 2e Molenruiters, RV. 0 70,0
9 Ali Galema Dilaila 10 Westpoint B 2e Donia’s, RV. 0 66,5
  Britt Ballast Ariata 13 Prestige Vdl B 2e Burcht, RV. De 0 66,5
11 Lauren Hattin Renkum     B 2e   4 75,5
12 Elise Velzen Held 6 Brugal VDL B 2e Hanzeruiters, RV. 4 73,0
13 Francine Elzinga Heechhiems Hersina VDM 6 VDL Sheraton B 2e Survento Ruters, RV. 4 71,0
  Peter De Vries Huba 6 Bubalu VDL B 2e Trynwâlden, RV. 4 71,0
15 Gini Van Dijk Ha-gea d 6 Bodinus B 2e Trynwâlden, RV. 4 69,0
16 Margriet Van der Werf Enjoy B. 9 Carembar De Muze B 2e Hanzeruiters, RV. 4 68,5
17 Dieuwke Van der Veer Gucci 7 Whistler B 2e Welleruters (HSF), RV. 4 66,5
18 Lieneke Yntema Favoriet 8 Amadeus B 2e Hjouwer (HSV), RV. De 4 64,0
19 Anna De Koning Julio 4 Zirocco Blue B 2e Haskelan, RV. 5 75,0
20 Eelke Vromans Dekema’s Dandelot 10 Mantovani B 2e Tjongerruiters, RV. 6 64,0
21 Tryntsje Lycklama à Nijeholt Zirahfee 14 Marlon B 2e Hanzeruiters, RV. 8 71,0
22 Wilja Brinkhoff Denver 10 Douglas B 2e Tjongerruiters, RV. 8 68,5
23 Ruben Halman Greenway 7 Bernini B 2e Tjongerruiters, RV. 9 65,5
24 Ruben Halman Joepie 4 Joop 111 B 2e Tjongerruiters, RV. 12 68,5
25 Tonia Reijers Bellameta 12 Sydney B 2e Hanzeruiters, RV. 12 66,5
26 Anne murk Okkema Eline 9 Veron B 2e Halsbanruters, RV. 12 62,0
27 Arjanne Brinkhoff Jamilda 4 Zavall Vdl B 2e Tjongerruiters, RV. 14 72,5
28 Agnes Van Middelkoop El Paso 9 Wizzerd B 2e Horsthoekruiters, RV. 28 61,0
x Gerdina Van der Hout I’m The Boss 5 Montender B 2e Tjongerruiters, RV. NG  
  Gerdina Van der Hout Juminente 4 Etoulon B 2e Tjongerruiters, RV. NG  
  Lydia Van Emmen Hero Penotti 6 HAICO B 2e Halsbanruters, RV. NG  
  Age Flapper (HC) Seamus     B 2e Tjongerruiters, RV. 0 60,0
  Age Flapper (HC) Igor 5 Up To Date B 2e Tjongerruiters, RV. 2 60,0
  Folkert Kelderman (HC) Gerando 7 Zirocco Blue B 2e Trynwâlden, RV. 4 60,0
  Folkert Kelderman (HC) Girando 7 Zirocco Blue B 2e Trynwâlden, RV. 8 60,0

BB90/P, 1e parcours (11 combinaties gestart en nog 1 te gaan)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging sptn1 stijl1
1 Marrit Wierda Esprit 9 Corland BB90 1e Gaasterland, RV HSV 0 72,0
2 Karin Flapper My Diamond Lady JH Z   Mylord Carthago BB90 1e Lyts Bigjin, RV. 0 71,0
3 Linde Drost NN     BB90 1e Surventoruiters 4 68,5
 
4 Lokke Walstra Jubalia   Whitesnake BB90 1e   5 71,0
5 Nynke Sikkema Appie K 13 Tolan R BB90 1e Tjongerruiters, RV. 5 66,5
6 Lyske Jacobi Arona 13 Parcival BB90 1e Hanzeruiters, RV. 6 63,5
7 Elisabeth Dijkstra Hummer DHH 6 Corland BB90 1e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 15 67,0
x Margriet Gnodde Jade Van Edelvrouw Ii 4 Harley Vdl BB90 1e Noordoostpolder, RV. Uit2  
  Kim Spinder Joy     BB90 1e Heideruters, RV. Vrijw  
  Jessica Keuning Givenchy     BB90 1e   NG  
  Siepy van den Berg Fioline 8 Belissimo BB90 1e Haskelan, RV. NG  
  Gerdina Van der Hout Impaulie   Van Gogh BB90 1e Tjongerruiters, RV.    
  Marcel Beukers (HC) Je m’apelle     BB90 1e Duinridders, RV. 4 60,0
  Age Flapper (HC) Just Yours     BB90 1e Tjongerruiters, RV. Uit2  

BB90/P, 2e parcours (14 combinaties gestart en nog 1 te gaan)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging sptn1 stijl1
1 Marrit Wierda Esprit 9 Corland BB90 2e Gaasterland, RV HSV 0 72,0
2 Elisabeth Dijkstra Hummer DHH 6 Corland BB90 2e Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. 0 71,5
3 Nynke Sikkema Appie K 13 Tolan R BB90 2e Tjongerruiters, RV. 0 69,0
 
4 Lokke Walstra Jubalia   Whitesnake BB90 2e   1 72,0
5 Margriet Gnodde Jade Van Edelvrouw Ii 4 Harley Vdl BB90 2e Noordoostpolder, RV. 4 71,0
6 Linde Drost NN     BB90 2e Surventoruiters 4 68,5
7 Marijke De Vries Kiri du Berghaff 7 Kiwi du Gibet BB90 2e Trynwâlden, RV. 6 66,0
8 Kim Spinder Joy     BB90 2e Heideruters, RV. 7 61,0
9 Lyske Jacobi Arona 13 Parcival BB90 2e Hanzeruiters, RV. 8 63,5
10 Merle Hunink Jirra 4 Alexandro P BB90 2e Molenruiters, RV. 9 65,5
11 Karin Flapper My Diamond Lady JH Z   Mylord Carthago BB90 2e Lyts Bigjin, RV. 12 68,5
x Selina Damsma Cheyenne 11 Tygo BB90 2e It Bytling, RV. Uit2  
  Jessica Keuning Givenchy     BB90 2e   NG  
  Siepy van den Berg Fioline 8 Belissimo BB90 2e Haskelan, RV. NG  
  Gerdina Van der Hout Impaulie   Van Gogh BB90 2e Tjongerruiters, RV.    
  Marcel Beukers (HC) Je m’apelle     BB90 2e Duinridders, RV. 4 60,0
  Age Flapper (HC) Just Yours     BB90 2e Tjongerruiters, RV. Vrijw  

Terug naar de topZondag 01-07-2018 L springen 2e groep

Datum: 01-07-2018
Aanvang: 00:00 (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang)

L/P, 1e parcours (6 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging sptn1 tijd1 sptn2 tijd2
1 Julia Vos Esther 9 Up To Date L 1e Molenruiters, RV. 0   0 49,10
2 Martine Hylkema Highlander 6 Corland L 1e Hanzeruiters, RV. 0   0 56,05
 
3 Age Flapper Il Divo 5 Everglade VDL L 1e Tjongerruiters, RV. 0   4 50,46
4 Hieke Boersma Grafien 7 Zirocco Blue L 1e Hjouwer (HSV), RV. De 4 72,90    
5 Amber Zwarteveen Sumas Sound Of Music 17 Indoctro L 1e Scheeneruiters, RV. 10 85,07    
6 Britt Ballast Ariata 13 Prestige Vdl L 1e Burcht, RV. De 18 83,26    
x Agnes Van Middelkoop El Paso 9 Wizzerd L 1e Horsthoekruiters, RV. NG      

L/P, 2e parcours (5 combinaties)

Rang Ruiter Paard lt Vader Kl. P.nr. Vereniging sptn1 tijd1 sptn2 tijd2
1 Amber Zwarteveen Sumas Sound Of Music 17 Indoctro L 2e Scheeneruiters, RV. 0 61,81    
2 Hieke Boersma Grafien 7 Zirocco Blue L 2e Hjouwer (HSV), RV. De 0 64,55    
 
3 Age Flapper Il Divo 5 Everglade VDL L 2e Tjongerruiters, RV. 0 67,12    
4 Martine Hylkema Highlander 6 Corland L 2e Hanzeruiters, RV. 0 67,93    
5 Julia Vos Esther 9 Up To Date L 2e Molenruiters, RV. 4 64,96    

Terug naar de top


Gemaakt met Concours 3.5 Software (www.concours35.nl)