De verloting heeft plaatsgevonden op het politiebureau in Bolsward en de uitslag is als volgt:

1e prijs € 250      Gerke Bosch, Sneek
2e prijs € 100     Schober, Schettens
3e prijs €  75      fam. Kamphorst
4e prijs €  50     E. Breeuwsma
5e prijs €  50   Foekje Nynke Terluin, Exmorra
6e t/m 20 prijs € 25:
C. Remmerswaal, Abbega
Age vd Werf, Folsgare
Doede Rypkema, Hichtum
Yke K, Abbega
M. Berends, Bolsward
Fenna Vlas, Heeg
Tryntsje Lyclama a Nijeholt, Schettens
K. Lyclama a Nijeholt, Wolsum
J. Verhoeven, Firdgum
J. Twijnstra, Menaam
A. Walinga, Folsgare
Jan Evert
Sjoukje Bergsma, Allingawier
Anna Frouk Koopman, Mantgum
Kroes, Abbega

De prijzen worden z.s.m. bij de winnaars gebracht!